• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 10, Issue 4, 2022

Available online 25 June 2022

Full Length Article

Research advances of magnesium and magnesium alloys worldwide in 2021

Jiangfeng Song, Jing Chen, Xiaoming Xiong, XiaodongPeng, Daolun Chen, Fusheng Pan


Mg-based bulkmetallic glasses: A review of recent developments

Shi Jie Bryan Bin, Kai Soon Fong, Beng Wah Chua, ManojGupta


Laser additive manufacturing of biodegradable Mg-based alloys for biomedical applications: Areview

C.L. Wu, W.J. Xie, H.C. Man


Severe plastic deformation (SPD) of biodegradable magnesium alloys and composites: A review ofdevelopments and prospects

M. Kasaeian-Naeini, M. Sedighi, R. Hashemi


Quasi in-situ EBSD analysis of twinning-detwinning and slip behaviors in textured AZ31magnesium alloy subjected to compressive-tensile loading

Yuzhi Zhu, Dewen Hou, Qizhen Li


Computational modelling of magnesium degradation in simulated body fluid under physiologicalconditions

Berit Zeller-Plumhoff, Tamadur AlBaraghtheh, DanielHöche, Regine Willumeit-Römer


Assessment of Ti-6Al-4V particles as a reinforcement for AZ31 magnesium alloy-basedcomposites to boost ductility incorporated through friction stir processing

Isaac Dinaharan, Shuai Zhang, Gaoqiang Chen, Qingyu Shi


Investigation onmicrostructures and mechanical properties of Mg–6Zn–0.5Ce–xMn (x = 0 and 1)wrought magnesium alloys

Caihong Hou, Hongshuai Cao, Fugang Qi, Qing Wang,Lianhui Li, Nie Zhao, Dingfei Zhang, Xiaoping Ouyang


Understanding the effects of excimer laser treatment on corrosion behavior of biodegradableMg-1Ca alloy in simulated body fluid

Yuxiang Liu, Michele Curioni, Shiyun Dong, Zhu Liu


High thermoelectric performance at room temperature of n-type Mg3Bi2-based materialsby Se doping

Xiaobo Mo, Jiansong Liao, Guocai Yuan, Sha Zhu, XiaoboLei, Lihong Huang, Qinyong Zhang, Chao Wang, Zhifeng Ren


New approach toformation of coatings on Mg–Mn–Ce alloy using a combination of plasma treatmentand spraying of fluoropolymers

D.V. Mashtalyar, K.V. Nadaraia, I.M. Imshinetskiy,S.L. Sinebryukhov, S.V. Gnedenkov


Two-dimensional vanadium carbide for simultaneously tailoring the hydrogen sorptionthermodynamics and kinetics of magnesium hydride

Chenglin Lu, Haizhen Liu, Li Xu, Hui Luo, Shixuan He,Xingqing Duan, Xiantun Huang, Xinhua Wang, Zhiqiang Lan, Jin Guo


Improvement of strength and ductility synergy in a room-temperature stretch-formable Mg-Al-Mnalloy sheet by twin-roll casting and low-temperature annealing

T. Nakata, C. Xu, K. Kaibe, Y. Yoshida, K. Yoshida, S.Kamado


Improving mechanical properties of AZ91D magnesium/A356 aluminum bimetal prepared bycompound casting via a high velocity oxygen fuel sprayed Ni coating

Guangyu Li, Wenming Jiang, Feng Guan, Junwen Zhu, YangYu, Zitian Fan


Microstructure,mechanical properties, and corrosion resistance of an explosively welded Mg–Alcomposite

Mustafa Acarer, Bilge Demir, Burak Dikici, Emin Salur


Unveiling themechanical response and accommodation mechanism of pre-rolled AZ31 magnesiumalloy under high-speed impact loading

Xiao Liu, Hui Yang, Biwu Zhu, Yuanzhi Wu, Wenhui Liu,Changping Tang


Titanate incorporated anodized coating on magnesium alloy for corrosion protection,antibacterial responses and osteogenic enhancement

Saranya. K, Bhuvaneswari. S, Suvro Chatterjee,Rajendran. N


Effect of heattreatment on mechanical properties and microstructure evolution ofMg-9.5Gd-4Y-2.2Zn-0.5Zr alloy

Jie Zheng, Zhaoming Yan, Jinsheng Ji, Yusha Shi, HengZhang, Zhimin Zhang, Yong Xue

Related Articles