• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 10, Issue 7, 2022

Available online 11 August 2022

Full Length Article

High-performance magnesium-based thermoelectric materials: Progress and challenges

Zizhen Zhou, Guang Han, Xu Lu, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou

 

Effects of heat treatment on the corrosion behavior and mechanical properties of biodegradable Mg alloys

Meysam Mohammadi Zerankeshi, Reza Alizadeh, Ehsan Gerashi, Mohammad Asadollahi, Terence G. Langdon

 

Multi-solute solid solution behavior and its effect on the properties of magnesium alloys

Jun Wang, Yuan Yuan, Tao Chen, Liang Wu, Xianhuan Chen, Bin Jiang, Jingfeng Wang, Fusheng Pan

 

Calcium phosphate conversion technique: A versatile route to develop corrosion resistant hydroxyapatite coating over Mg/Mg alloys based implants

G.S. Hikku, C. Arthi, R.B. Jeen Robert, K. Jeyasubramanian, R. Murugesan

 

The role of solutes in grain refinement of hypoeutectic magnesium and aluminum alloys

Qingyou Han

 

Characterization on the formation of porosity and tensile properties prediction in die casting Mg alloys

Zixin Li, Dejiang Li, Wenke Zhou, Bo Hu, Xingfeng Zhao, Jingya Wang, Ming Qin, Jiangkun Xu, Xiaoqin Zeng

 

Biomass-derived carbon doping to enhance the current carrying capacity and flux pinning of an isotopic Mg11B2 superconductor

M. Shahbazi, Y. Hao, D. Patel, H. Liang, Y. Yamauchi, M.S.A. Hossain

 

Local oxynitriding of AZ31 magnesium alloy by atmospheric-pressure plasma treatment at room temperature

Kenta Nakazawa, Tatsuki Ohashi, Shotaro Saiki, Shoichi Kikuchi

 

Effects of Al addition on microstructure and mechanical properties of extruded Mg–3Bi alloy

Sang-Cheol Jin, Jae Won Cha, Jun Ho Bae, Hui Yu, Sung Hyuk Park

 

Analysis of the new ternary phase with C6Cr23 structure in Mg-Co-B system by Rietveld method and physical properties of its Ni-substituting effect

Qiang Feng, Changzhong Liao, Cheng Dong, Kaimin Shih, Minhua Su

 

Ordered Sn distribution adjacent to the precipitate-matrix interface in a Mg–9.8wt.%Sn alloy

Chaoqiang Liu, Houwen Chen, Min Song, Jian-Feng Nie

 

Development of anti-corrosive coating on AZ31 Mg alloy subjected to plasma electrolytic oxidation at sub-zero temperature

S. Fatimah, M.P. Kamil, D.I. Han, W. Al-Zoubi, Y.G. Ko

 

Effect of heat treatment on the microstructure and mechanical properties of AZ80M magnesium alloy fabricated by wire arc additive manufacturing

Yangyang Guo, Gaofeng Quan, Mert Celikin, Lingbao Ren, Yuhang Zhan, Lingling Fan, Houhong Pan

 

Development of open-porosity magnesium foam produced by investment casting

Honorata Kapłon, Carsten Blawert, Jacek Chęcmanowski, Krzysztof Naplocha

 

Preparation of functional coating on magnesium alloy with hydrophilic polymers and bioactive peptides for improved corrosion resistance and biocompatibility

Lingchuang Bai, Yahui Wang, Lan Chen, Jun Wang, Jingan Li, Shijie Zhu, Liguo Wang, Shaokang Guan

 

Computational design of Mg alloys with minimal galvanic corrosion

Krishnamohan Thekkepat, Hyung-Seop Han, Ji-Won Choi, Seung-Cheol Lee, Eul Sik Yoon, Guangzhe Li, Hyun-Kwang Seok, Yu-Chan Kim, Jae-Hun Kim, Pil-Ryung Cha

 

On the deformation behavior of heterogeneous microstructure and its effect on the mechanical properties of die cast AZ91D magnesium alloy

Mengwu Wu, Yingying Hou, Lin Hua, Huijuan Ma, Xiaobo Li, Shoumei Xiong

 

Research on deformation mechanism of AZ31 magnesium alloy sheet with non-basal texture during uniaxial tension at room temperature: A visco-plastic self-consistent analysis

Li Hu, Huyuan Lv, Laixin Shi, Yu Chen, Qiang Chen, Tao Zhou, Mingao Li, Mingbo Yang

Related Articles