• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 11, Issue 1, 2023

Available online 21 February 2023

Full Length Article

Development ofhigh-strength magnesium alloys with excellent ignition-proof performance basedon the oxidation and ignition mechanisms: A review

Jing Ni, Li Jin, Jian Zeng, Jing Li, Fulin Wang,Fenghua Wang, Shuai Dong, Jie Dong


Development andapplication of magnesium alloy parts for automotive OEMs: A review

Bo Liu, Jian Yang, Xiaoyu Zhang, Qin Yang, JinshengZhang, Xiaoqing Li


Recent advancesin surface endothelialization of the magnesium alloy stent materials

Changjiang Pan, Xuhui Liu, Qingxiang Hong, Jie Chen,Yuxin Cheng, Qiuyang Zhang, Lingjie Meng, Juan Dai, Zhongmei Yang, LingrenWang


Recentdevelopments in high-pressure die-cast magnesium alloys for automotive andfuture applications

Gerry Gang Wang, J.P. Weiler


Formation ofcarbon and oxygen rich surface layer on high purity magnesium by atmosphericcarbon dioxide plasma

Gyoung G. Jang, Sinchul Yeom, Jong K. Keum, Mina Yoon,Harry III Meyer, Yi-Feng Su, Jiheon Jun


Exploring thecontribution of oxygen reduction reaction to Mg corrosion by modeling assistedlocal analysis

Cheng Wang, Wen Xu, Daniel Höche, Mikhail L.Zheludkevich, Sviatlana V. Lamaka


Microstructures,mechanical properties, corrosion, and biocompatibility of extruded Mg-Zr-Sr-Hoalloys for biodegradable implant applications

Faisal Kiani, Jixing Lin, Alireza Vahid, KhurramMunir, Cuie Wen, Yuncang Li


Fabrication of amodel specimen for understanding micro-galvanic corrosion at the boundary ofα-Mg and β-Mg17Al12

Zheng Shao, Masashi Nishimoto, Izumi Muto, YuSugawara


Developing newMg alloy as potential bone repair material via constructing weak anodenano-lamellar structure

Jinshu Xie, Lele Wang, Jinghuai Zhang, Liwei Lu, ZhiZhang, Yuying He, Ruizhi Wu


Local hardeningand asymmetric twin growth by twin-twin interactions in a Mg alloy

Krishna Yaddanapudi, Mariyappan Arul Kumar, JiaxiangWang, Xin Wang, Timothy J. Rupert, Enrique J. Lavernia, Julie M. Schoenung,Irene J. Beyerlein, Subhash Mahajan


Low-temperaturessynthesis of CuS nanospheres as cathode material for magnesium second batteries

Qin Zhang, Yaobo Hu, Jun Wang, Fusheng Pan


LDH conversionfilms for active protection of AZ31 Mg alloy

B. Pillado, B. Mingo, R. del Olmo, E. Matykina, A.M.Kooijman, Y. GonzalezGarcia, R. Arrabal, M. Mohedano


Effect of grainrefinement induced by wire and arc additive manufacture (WAAM) on the corrosionbehaviors of AZ31 magnesium alloy in NaCl solution

Jianwei LI, Youmin QIU, Junjie YANG, Yinying SHENG,Yanliang YI, Xun ZENG, Lianxi CHEN, Fengliang YIN, Jiangzhou SU, Tiejun ZHANG,Xin TONG, Bin GUO


The anodicallypolarized Mg surface products and accelerated hydrogen evolution

Jufeng Huang, Guang-Ling Song, Yixing Zhu, DajiangZheng, Ziming Wang


Comparativestudy of extrudability, microstructure, and mechanical properties of AZ80 andBA53 alloys

Sang-Cheol Jin, Jae Won Cha, Jongbin Go, Jun Ho Bae, SungHyuk Park

Microstructureand mechanical properties of Mg-3Sn-1Ca reinforced with AlN nano-particles

Shaozhu Wang, Yuanding Huang, Lixiang Yang, Ying Zeng,Yaozeng Hu, Xiao Zhang, Qiang Sun, Shaojun Shi, Guangyao Meng, Norbert Hort


Bioresorbablemagnesium-based alloys containing strontium doped nanohydroxyapatite promotesbone healing in critical sized bone defect in rat femur shaft

Shazia Shaikh, Irfan Qayoom, R. Sarvesha, Ashok Kumar


Sodium dodecylsulfate (SDS) as an effective corrosion inhibitor for Mg-8Li-3Al alloy inaqueous NaCl: A combined experimental and theoretical investigation

Honggun Song, Zhidong Xu, Lahouari Benabou, Zheng Yin,Hongyu Guan, Hong Yan, Luo Chao, Zhi Hu, Xudong Wang


Advancedprediction of organic–metal interactions through DFT study and electrochemicaldisplacement approach

Abdelkarim Chaouiki, Wail Al Zoubi, Young Gun Ko


Effects ofpre-aging on microstructure evolution and deformation mechanisms of hotextruded Mg–6Zn–1Gd–1Er Mg alloys

Wei Kang, Liwei Lu, Longbiao Feng, Fengchi Lu, ChunleiGan, Xiaohui Li


Unveiling theinfluence of dendrite characteristics on the slip/twinning activity and thestrain hardening capacity of Mg-Sn-Li-Zn cast alloys

MS. Jalali, A. Zarei-Hanzaki, M. Mosayebi, H.R. Abedi,M. Malekan, M. Kahnooji, E. Farabi, Su-Hyeon Kim


Simultaneousrefinement of α-Mg grains and β-Mg17Al12 in Mg-Al based alloys via heterogeneousnucleation on Al8Mn4Sm

Jun-Chen Chen, Mei-Xuan Li, Zhi-Yang Yu, Zhao-YuanMeng, Cheng Wang, Zhi-Zheng Yang, Hui-Yuan Wang


Assessment ofMg(OH)2/TiO2 coating in the Mg‐Ca‐Zn alloy for improvedcorrosion resistance and antibacterial performance

Leonardo Hernández, Jesús Ramón-Sierra, MontserratSoria-Castro, Ángel Bacelis, Geonel Rodríguez-Gattorno, ElizabethOrtiz-Vázquez, Gloria Acosta


Experimentalstudy on uniaxial ratchetting-fatigue interaction of extruded AZ31 magnesiumalloy with different plastic deformation mechanisms

Yu Lei, Hang Li, Yujie Liu, Ziyi Wang, Guozheng Kang


Brittle andductile characteristics of intermetallic compounds in magnesium alloys: Alarge-scale screening guided by machine learning

Russlan Jaafreh, Yoo Seong Kang, Kotiba Hamad

Related Articles