• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 11, Issue 3, 2023

Available online 04 May 2023

Full Length Article

Magnesium metaland its corrosion products: Promising materials for tumor interventional therapy

Binghui Xu, Yuna Song, Kairan Yang, Yichen Li, BendongChen, Xia Liao, Qingan Jia


A review ondeveloping high-performance ZE41 magnesium alloy by using bulk deformation andsurface modification methods

Subrat Kumar Baral, Manjusha M. Thawre, B. RatnaSunil, Ravikumar Dumpala


Additive manufacturing of biodegradable magnesium-based materials: Design strategies,properties, and biomedical applications

Farzad Badkoobeh, Hossein Mostaan, Mahdi Rafiei, HamidReza Bakhsheshi-Rad, Seeram RamaKrishna, Xiongbiao Chen


Layered buserite Mg-Mn oxide cathode for aqueous rechargeable Mg-ion battery

Caiyun Sun, Hailian Wang, Feixiang Yang, Aitao Tang,Guangsheng Huang, Lingjie Li, Zhongting Wang, Baihua Qu, Chaohe Xu,Shuangshuang Tan, Xiaoyuan Zhou, Jingfeng Wang, Fusheng Pan


Effect of Aladdition on corrosion behavior of high-purity Mg in terms of processing history

Sang Kyu Woo, Byeong-Chan Suh, Ha Sik Kim, Chang DongYim


Bioinspired fish-scale-like magnesium composites strengthened by contextures of continuous titanium fibers: Lessons from nature

Yanyan Liu, Qin Yu, Guoqi Tan,Mingyang Zhang, Enling Tang, Shaogang Wang, Zengqian Liu, Qiang Wang, ZhefengZhang, Robert O. Ritchie


The strain ratesensitive and anisotropic behavior of rare-earth magnesium alloy ZEK100 sheet

H. Wang, X. Sun, S. Kurukuri,M.J. Worswick, D.Y. Li, Y.H. Peng, P.D. Wu


Microstructural characteristics and low-cycle fatigue properties of AZ91 and AZ91–Ca–Y alloysextruded at different temperatures

Ye Jin Kim, Young Min Kim, JunHo Bae, Soo-Hyun Joo, Sung Hyuk Park


A novel methodtowards improving the hydrogen storage properties of hypoeutectic Mg-Ni alloyvia ultrasonic treatment

Xin Ding, Ruirun Chen, XiaoyuChen, Hongze Fang, Qi Wang, Yanqing Su, Jingjie Guo


Investigation into machining performance of microstructurally engineered in-situ particle reinforced magnesium matrix composite

S.K. Sahoo, B.N. Sahoo, S.K.Panigrahi


Is Mg17Al12ductile or brittle? A theoretical insight

Jiajia Wang, Lei Niu, YanglinZhang, Jianqing Chen, Jinghua Jiang, Dan Song, Baosong Li, Guobing Ying,Jiangbo Cheng, Aibin Ma


(EDTA)4− supplementsas superior modifier of the in-vitro-degradation properties of themagnesium alloy coated through discharge-assisted process

Zeeshan Ur Rahman, MaqsoodAli, Ye-Tang Pan, David G. Churchill, Bon Heun Koo


Initialmicro-galvanic corrosion behavior between Mg2Ca and α-Mg via quasi-in situ SEM approach and first-principles calculation

Chen Xu, Jianfeng Wang, ChenChen, Chao Wang, Yufeng Sun, Shijie Zhu, Shaokang Guan


Effect ofwhisker alignment on microstructure, mechanical and thermal properties ofMg-SiCw/Cu composite fabricated by a combination of casting and severe plastic deformation (SPD)

Yinwei Wang, Moslem Tayyebi,Morteza Tayebi, Mahdireza Yarigarravesh, Shoufa Liu, Hongwei Zhang


Preparation ofRE-containing magnesium alloys via molten-salt-mediated magnesiothermic reduction

Zhimin Zhang, Xuchen Lu, YanYan


Remarkably slowcorrosion rate of high-purity Mg microalloyed with 0.05wt% Sc

Soo-Min Baek, Jeong-Ki Kim,Du-Won Min, Sung Soo Park


Underlying slip/twinning activities of Mg-xGd alloys investigated by modified latticerotation analysis

Biaobiao Yang, Chenying Shi,Xianjue Ye, Jianwei Teng, Ruilin Lai, Yujie Cui, Dikai Guan, Hongwei Cui,Yunping Li, Akihiko Chiba


Study on hotdeformation behavior of homogenized Mg-8.5Gd-4.5Y-0.8Zn-0.4Zr alloy using acombination of strain-compensated Arrhenius constitutive model and finiteelement simulation method

Li Hu, Mengwei Lang, LaixinShi, Mingao Li, Tao Zhou, Chengli Bao, Mingbo Yang


Investigation ofpoint defect evolution and Voronoi cluster analysis for magnesium during nanoindentation

Pragyan Goswami, SnehanshuPal, Manoj Gupta


In vitrobio-corrosion behaviors of biodegradable AZ31B magnesium alloy under staticstresses of different forms and magnitudes

Linyuan Han, Zhenwei Zhang,Jianwei Dai, Xuan Li, Jing Bai, Zhihai Huang, Chao Guo, Feng Xue, Chenglin Chu


Electrochemical response of MgO/Co3O4 oxide layers produced by plasma electrolytic oxidationand post treatment using cobalt nitrate

Mosab Kaseem, Tehseen Zehra,Tassawar Hussain, Young Gun Ko, Arash Fattah-alhosseini


Investigation onthe crystal structure and mechanical properties of the ternary compound Mg11-xZnxSr combined with experimental measurements and first-principles calculations

Jian Wang, Lingzhong Meng,Zhang Zhang, Baisheng Sa, Xiaoxiao Fu, Liyuan Sheng, Daokui Xu, Yufeng Zheng


Influence of Li+/Al3+on the corrosion behavior of Li-Al layered double hydroxides (LDHs) film onLA51 magnesium alloys

Xinfang Zhang, Ruihong Li, XiaoyanFeng, Xue Pang, Xu He, Zili Jin, Huiping Ren, Dashuang Wang, Kailin Li,Xingjian Dai, Zhilan Du, Quan Zhou, Yuxin Zhang


Formation mechanism of co-axial grain boundaries in a Mg alloy

Zhen Peng, Yi Liu, LirongXiao, Yue Yang, Bo Gao, Mengning Xu, Zhaohua Hu, Yandong Yu, Xuefei Chen, HaoZhou


As-cast andextruded MgZnCa systems forbiodegradable implants: Characterization and corrosion behavior

Lara Moreno, Endzhe Matykina,Kiryl A. Yasakau, Carsten Blawert, Raul Arrabal, Marta Mohedano


Corrigendum to‘Influence of tool rotation speeds on mechanical and morphological propertiesof friction stir processed nano hybrid composite of MWCNT-Graphene-AZ31magnesium’ [Journal of Magnesium and Alloys 7 (2019) 487–500]

Sanjay Sharma, Amit Handa,Sahib Sartaj Singh, Deepak Verma


Related Articles