• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 9, Issue 6, 2021

Available online 15 February 2022

Full Length Article

A special editor'sissue on Mg-based functional materials: Design and development

Xianhua Chen, Hong Yang, Fusheng Pan


Mg-based materialsfor hydrogen storage

Yuanyuan Shang, Claudio Pistidda, Gökhan Gizer, ThomasKlassen, Martin Dornheim


Magnesium alloys asanodes for neutral aqueous magnesium-air batteries

Fanglei Tong, Shanghai Wei, Xize Chen, Wei Gao


Biodegradable Mg alloysfor orthopedic implants – A review

Violeta Tsakiris, Christu Tardei, Florentina MarilenaClicinschi


A review onelectromagnetic shielding magnesium alloys

Lizi Liu, Xianhua Chen, Fusheng Pan


Thermodynamics andkinetics of hydriding and dehydriding reactions in Mg-based hydrogen storagematerials

Qian Li, Yangfan Lu, Qun Luo, Xiaohua Yang, Yan Yang,Jun Tan, Zhihua Dong, Jie Dang, Jianbo Li, Yuan Chen, Bin Jiang, Shuhui Sun,Fusheng Pan


Valorization of AZ91by the hydrolysis reaction for hydrogen production (Electrochemical approach)

S. Al Bacha, I. Aubert, M. Zakhour, M. Nakhl, J.L.Bobet


Exploring theinterconnectivity of biomimetic hierarchical porous Mg scaffolds for bonetissue engineering: Effects of pore size distribution on mechanical properties,degradation behavior and cell migration ability

Gaozhi Jia, Hua Huang, Jialin Niu, Chenxin Chen, JianWeng, Fei Yu, Deli Wang, Bin Kang, Tianbing Wang, Guangyin Yuan, Hui Zeng


Microstructure andbattery performance of Mg-Zn-Sn alloys as anodes for magnesium-air battery

Fanglei Tong, Xize Chen, Shanghai Wei, JennyMalmström, Joseph Vella, Wei Gao


Hydrogen storagebehavior of Mg-based alloy catalyzed by carbon-cobalt composites

Hui Yong, Xin Wei, Jifan Hu, Zeming Yuan, Shihai Guo,Dongliang Zhao, Yanghuan Zhang


Effect of ultrasonicassisted sintering on mechanical properties and degradation behaviour ofMg15Nb3Zn1Ca biomaterial

Ajit Kumar, Pulak M Pandey


In vitro study ofthe PLLA-Mg65Zn30Ca5 composites as potentialbiodegradable materials for bone implants

Taolei Wang, Chao Lin, Dan Batalu, Lu Zhang, JingzhouHu, Wei Lu


Biocompatibility andelectrochemical evaluation of ZrO2 thin films deposited by reactivemagnetron sputtering on MgZnCa alloy

Benjamín Millán-Ramos, Daniela Morquecho-Marín,Phaedra Silva-Bermudez, David Ramírez-Ortega, Osmary Depablos-Rivera, JulietaGarcía-López, Mariana Fernández-Lizárraga, José Victoria-Hernández, DietmarLetzig, Argelia Almaguer-Flores, Sandra E. Rodil


The electrochemicalcharacteristics of AB4-type rare earth–Mg–Ni-based superlattice structurehydrogen storage alloys for nickel metal hydride battery

Wenfeng Wang, Xiaoxue Liu, Lu Zhang, Shuang Zhang, WeiGuo, Yumeng Zhao, Hongming zhang, Yuan Li, Shumin Han


Anodic hydrogenevolution on Mg

Yang Li, Zhiming Shi, Xingrui Chen, Andrej Atrens


Catalytic effectcomparison of TiO2 and La2O3 on hydrogenstorage thermodynamics and kinetics of the as-milled La-Sm-Mg-Ni-based alloy

Yanghuan Zhang, Xin Wei, Wei Zhang, Zeming Yuan,Jinliang Gao, Huiping Ren


In- vitro corrosionbehavior of the cast and extruded biodegradable Mg-Zn-Cu alloys in simulatedbody fluid (SBF)

Mehrab Lotfpour, Changiz Dehghanian, Massoud Emamy,Ahmad Bahmani, Mehdi Malekan, Ahmad Saadati, Milad Taghizadeh, MohammadrezaShokouhimehr


Design of multilayerhybrid sol-gel coatings with bifunctional barrier-bioactive response on theElektron 21 magnesium alloy for biomedical applications

K.S. Durán, N. Hernández, L.M. Rueda, C.A.Hernández-Barrios, A.E. Coy, F. Viejo


Discharge propertiesand electrochemical behaviors of AZ80-La-Gd magnesium anode for Mg-air battery

Xingrui Chen, Yonghui Jia, Qichi Le, Henan Wang, XiongZhou, Fuxiao Yu, Andrej Atrens


Dealloying inducednanoporosity evolution of less noble metals in Mg ion batteries

Jiazheng Niu, Meijia Song, Ying Zhang, Zhonghua Zhang


Development andassessment of a multifunctional chitosan-based coating applied on AZ31magnesium alloy: Corrosion resistance and antibacterial performance againstKlebsiella Pneumoniae

Emmanuel Mena-Morcillo, Lucien Veleva, MarianaCerda-Zorrilla, Montserrat Soria-Castro, Juan C. Castro-Alcántara, Rosa C.Canul-Puc


Zn content mediatedfibrinogen adsorption on biodegradable Mg-Zn alloys surfaces

Hongyan Wang, Mingyun Bai, Haonan Yuan, Yachen Hou,Yihao Liu, Zhe Fang, Yufeng Sun, Jianfeng Wang, Shijie Zhu, Shaokang Guan


Surface modificationof biomedical Mg-Ca and Mg-Zn-Ca alloys using selective laser melting:Corrosion behaviour, microhardness and biocompatibility

Xiyu Yao, Jincheng Tang, Yinghao Zhou, Andrej Atrens,Matthew S. Dargusch, Bjoern Wiese, Thomas Ebel, Ming Yan


In vitrocorrosion-fatigue behavior of biodegradable Mg/HA composite in simulated bodyfluid

E. Ghazizadeh, A.H. Jabbari, M. Sedighi


Enhanced hydrogengeneration from hydrolysis of MgLi doped with expanded graphite

Kang Chen, Jun Jiang, Liuzhang Ouyang, Hui Wang,Jiangwen Liu, Huaiyu Shao, Min Zhu


A combinationstrategy of functionalized polymer coating with Ta ion implantation formultifunctional and biodegradable vascular stents

Kwang-Hee Cheon, Cheonil Park, Min-Ho Kang, SuhyungPark, Jinyoung Kim, Seol-Ha Jeong, Hyoun-Ee Kim, Hyun-Do Jung, Tae-Sik Jang


Assessing themicrostructure and in vitro degradation behavior of Mg-xGdscrew implants using µCT

Diana Krüger, Berit Zeller-Plumhoff, Björn Wiese,Sangbong Yi, Marcus Zuber, D.C. Florian Wieland, Julian Moosmann, RegineWillumeit-Römer


Magnesium-BasedMaterials for Energy Conversion and Storage

Qian Li, Xiaodong Peng, Fusheng Pan


Rapid-developingMg-based biodegradable materials: The editorial of the special issue onMg-based functional materials - biomaterials section

Di Mei, Shaokang Guan

Related Articles