• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 10, Issue 12, 2022

Available online 30 December 2022

Full Length Article

A short reviewon diffusion coefficients in magnesium alloys and related applications

Hui Shi, Yuanding Huang, Qun Luo, Sarkis Gavras,Regine Willumeit-Römer, Norbert Hort


Corrosion inMg-alloy biomedical implants- the strategies to reduce the impact of thecorrosion inflammatory reaction and microbial activity

Soumya Saha, Widya Lestari, Caroline Dini, MurniNazira Sarian, Hendra Hermawan, Valentim A.R. Barão, Cortino Sukotjo, ChristosTakoudis


Magnesium alloysfor orthopedic applications:A review on the mechanisms driving bone healing

Ning Wang, Shude Yang, Huixin Shi, Yiping Song, HuiSun, Qiang Wang, Lili Tan, Shu Guo


High-loading,ultrafine Ni nanoparticles dispersed on porous hollow carbon nanospheres forfast (de)hydrogenation kinetics of MgH2

Shun Wang, Mingxia Gao, Zhihao Yao, Kaicheng Xian,Meihong Wu, Yongfeng Liu, Wenping Sun, Hongge Pan


Mechanical jointperformances of friction self-piercing riveted carbon fiber reinforced polymerand AZ31B Mg alloy

Yuan Li, Yong Chae Lim, Jian Chen, Jiheon Jun, ZhiliFeng


Evaluation onthe corrosion resistance, antibacterial property and osteogenic activity ofbiodegradable Mg-Ca and Mg-Ca-Zn-Ag alloys

Hewei Chen, Bo Yuan, Rui Zhao, Xiao Yang, ZhanwenXiao, Antoniac Aurora, Bita Ana Iulia, Xiangdong Zhu, Antoniac Vasile Iulian,Xingdong Zhang


Effects ofsonication amplitude on the microstructure and mechanical properties of AZ91Emagnesium alloy

P. Emadi, B. Andilab, C. Ravindran


Corrosion andtribocorrosion resistance of MAO-based composite coating on AZ31 magnesiumalloy

Siqin Liu, Guihua Li, Yuming Qi, Zhenjun Peng, YinpingYe, Jun Liang


In-situ observation oftwinning and detwinning in AZ31 alloy

Wu Gong, Ruixiao Zheng, Stefanus Harjo, TakuroKawasaki, Kazuya Aizawa, Nobuhiro Tsuji


Deformation andfailure behavior of heterogeneous Mg/SiC nanocomposite under compression

Xi Luo, Jinling Liu, Leigang Zhang, Xu He, Ke Zhao,Linan An


Extrusion limitdiagram of AZ91–0.9Ca–0.6Y–0.5MM alloy and effects of extrusion parameters onits microstructure and mechanical properties

Dong Hee Lee, Ye Jin Kim, Sang-Hoon Kim, Byoung GiMoon, Sung Hyuk Park


Effect of theprecipitation state on high temperature tensile and creep behaviors of Mg-15Gdalloy

Shuxia Ouyang, Guangyu Yang, He Qin, Chunhui Wang,Shifeng Luo, Wanqi Jie


Anisotropy indynamic recrystallization behavior of AZ31 magnesium alloy

S.M. Fatemi, S. Kheyrabadi, H. Paul


Comparison ofthe effects of pre-activators on morphology and corrosion resistance ofphosphate conversion coating on magnesium alloy

Tao Li, Zhongjun Leng, Shifang Wang, Xitao Wang, RezaGhomashchi, Yuansheng Yang, Jixue Zhou


Dislocationcharacteristics and dynamic recrystallization in hot deformed AM30 and AZ31alloys

Hyeon-Woo Son, Soong-Keun Hyun


Grain refinementimpact on the mechanical properties and wear behavior of Mg-9Gd-3Y-2Zn-0.5Zralloy after decreasing temperature reciprocating upsetting-extrusion

Wenlong Xu, Jianmin Yu, Leichen Jia, Chang Gao, ZhanMiao, Guoqin Wu, Guojun Li, Zhimin Zhang


Comparativestudy on high temperature deformation behavior and processing maps ofMg-4Zn-1RE-0.5Zr alloy with and without in-situ sub-micron sized TiB2reinforcement

S.K. Sahoo, S.K. Panigrahi


Enhancedhydrogen storage properties of Mg by the synergistic effect of grain refinementand NiTiO3 nanoparticles

Nianhua Yan, Xiong Lu, Zhiyu Lu, Haijie Yu, Fuying Wu,Jiaguang Zheng, Xiuzhen Wang, Liuting Zhang


A comparison ofthe microstructure-dependent corrosion of dual-structured Mg-Li alloysfabricated by powder consolidation methods: Laser powder bed fusion vs pulseplasma sintering

Anna Dobkowska, Łukasz Żrodowski, Monika Chlewicka,Milena Koralnik, Bogusława Adamczyk-Cieślak, Jakub Ciftci, Bartosz Morończyk, Mirosław Kruszewski, Jakub Jaroszewicz, Dariusz Kuc, Wojciech Święszkowski,Jarosław Mizera


In situdeposited cobalt-magnesium selenates as an advanced electrode forelectrochemical energy storage

Manchi Nagaraju, S. Chandra Sekhar, BhimanaboinaRamulu, Shaik Junied Arbaz, Jae Su Yu


Grain sizedependence of annealing strengthening of an extruded Mg-Gd-Zn alloy subjectedto pre-compression deformation

Qinghang Wang, Siyuan Chen, Bin Jiang, Zhaoyang Jin,Lingyu Zhao, Junjie He, Dingfei Zhang, Guangsheng Huang, Fusheng Pan


Smart compositeantibacterial coatings with active corrosion protection of magnesium alloys

A.S. Gnedenkov, S.L. Sinebryukhov, V.S. Filonina, N.G.Plekhova, S.V. Gnedenkov


Reduced grapheneoxide (RGO) reinforced Mg biocomposites for use as orthopedic applications:Mechanical properties, cytocompatibility and antibacterial activity

Somayeh Abazari, Ali Shamsipur, Hamid RezaBakhsheshi-Rad


Facile synthesisof a Ni3S2@C composite using cation exchange resin as an efficient catalyst toimprove the kinetic properties of MgH2

Liang Zeng, Zhiqiang Lan,Baobao Li, Huiren Liang, Xiaobin Wen, Xiantun Huang, Jun Tan, Haizhen Liu, Wenzheng Zhou,Jin Guo


Degradablemagnesium-hydroxyapatite interpenetrating phase composites processed by currentassisted metal infiltration in additive-manufactured porous preforms

Mariano Casas-Luna, Edgar B. Montufar, Norbert Hort,Sebastian Díaz-de-la-Torre, José Claudio Méndez-García, Lucie Vištejnová, AdamBrínek, Aleš Daňhel, Karel Dvořak, Jozef Kaiser, Ladislav Čelko

Related Articles