• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 11, Issue 4, 2023

Available online 05 June 2023

Full Length Article

Corrosion andcorrosion-fatigue behavior of magnesium metal matrix composites for bio-implantapplications: A review

Hassan Delavar, Amirhossein Jabbari Mostahsan, HamdyIbrahim


Kinking-facilitatednano-crystallization in a shock compressed Mg-1Zn alloy

Yuxuan Liu, Yangxin Li, Qingchun Zhu, Huan Zhang, XixiQi, Duofei Zheng, Yunliang Li, Dezhi Zhang, Xiaoqin Zeng


Lithium mappingin a Mg-9Li-4Al-1Zn alloy using electron energy-loss spectroscopy

Yu Zhang, Laure Bourgeois, Yu Chen, Zhuoran Zeng, NickBirbilis, Philip N.H. Nakashima


Hydrogenabsorption/desorption cycling performance of Mg-based alloys with in-situformed Mg2Ni and LaHx (x = 2, 3) nanocrystallines

Fenghai Guo, Tiebang Zhang, Limin Shi, Lin Song


Micro-alloyedMg-Ca: Corrosion susceptibility to heating history and a plain problem-solvingapproach

Min Deng, Linqian Wang, Darya Snihirova, Jan Bohlen,Gerrit Kurz, Sviatlana V. Lamaka, Daniel Höche, Mikhail L. Zheludkevich


Directconversion of CO2 to graphene via vapor–liquid reaction for magnesium matrixcomposites with structural and functional properties

Xuejian Li, Xiaojun Wang, Xiaoshi Hu, Chao Xu, WenzhuShao, Kun Wu


Microstructuresand electrochemical behaviors of casting magnesium alloys with enhancedcompression strengths and decomposition rates

Xuewu Li, Qingyuan Yu, Xi Chen, Qiaoxin Zhang


Effects ofsurface roughness on bending properties of rolled AZ31 alloy

Gyo Myeong Lee, Jong Un Lee, Sung Hyuk Park


Incorporation ofLDH nanocontainers into plasma electrolytic oxidation coatings on Mg alloy

Yan Li, Xiaopeng Lu, Maria Serdechnova, CarstenBlawert, Mikhail L. Zheludkevich, Kun Qian, Tao Zhang, Fuhui Wang


A noveldual-functional layer exhibiting exceptional protection and photocatalyticactivity by organic functionalization of plasma electrolyzed layer

Mosab Kaseem, Tehseen Zehra, Burak Dikici, Ali Dafali,Arash Fattah-alhosseini


Evaluation ofelastic-viscoplastic self-consistent models for a rolled AZ31B magnesium alloyunder monotonic loading along five different material orientations and free-endtorsion

Xianyun Zhu, Yuqian Wang, Luiz Carneiro, Huamiao Wang,Yanyao Jiang


Enhancedoxidation and overheating resistance of the extruded Mg–Zn–Al–Mn magnesiumalloy by Calcium addition

Hanieh Yeganeh, Ahmad Bahmani, Mehrab Lotfpour, MehdiMalekan, Masoud Emamy, Behzad Nayebi, Kwang Seon Shin


On thestrengthening and slip activity of Mg-3Al-1Zn alloy with pre-induced {101¯2}twins

Jie Kuang, Yuqing Zhang, Xinpeng Du, Jinyu Zhang, GangLiu, Jun Sun


Production ofhigh-purity Mg metal from dolomite through novel molten salt electrolysis andvacuum distillation

Hyeong-Jun Jeoung, Tae-Hyuk Lee, Jin-Young Lee,Kyung-Woo Yi, Jungshin Kang


Achieving highstrength-ductility synergy in a Mg97Y1Zn1Ho1 alloy via a nano-spacedlong-period stacking-ordered phase

Mingyu Fan, Ye Cui, Yang Zhang, Xinghao Wei, Xue Cao,Peter K. Liaw, Yuansheng Yang, Zhongwu Zhang


Effects ofproteins on magnesium degradation - static vs. dynamic conditions

Ruiqing Hou, Frank Feyerabend, Heike Helmholz, VasilM. Garamus, Regine Willumeit-Römer


Influence ofsecond phase precipitates on mechanical and in-vitro corrosion behaviourof Mg-4Zn-0.5Ca-0.8Mn alloy in optimum homogenized conditions

Darothi Bairagi, Partha Duley, Manas Paliwal, SumantraMandal


ZIF-8-basedmicro-arc oxidation composite coatings enhanced the corrosion resistance andsuperhydrophobicity of a Mg alloy

Shiquan Jiang, Zhiyuan Zhang, Dong Wang, Yuqing Wen,Ning Peng, Wei Shang


Twin-twingeometric structure effect on the twinning behavior of an Mg-4Y-3Nd-2Sm-0.5Zralloy traced by quasi-in-situ EBSD

Yunwei Gui, Quanan Li, Yibei Xue, Lingxiao Ouyang


Finite elementanalysis using elasto-visco-plastic self-consistent polycrystal model forE-form Mg sheet subjected to bending

Bohye Jeon, Min-Seong Kim, Shi-Hoon Choi, YoungungJeong


Dissolution andreprecipitation of 14H-LPSO structure accompanied by dynamic recrystallizationin hot-extruded Mg89Y4Zn2Li5 alloy

Wei Liu, Yu Su, Yuntao Zhang, Liwen Chen, Hua Hou,Yuhong Zhao


Developingsuper-hydrophobic and corrosion-resistant coating on magnesium-lithium alloyvia one-step hydrothermal processing

Guowei Wang, Dan Song, Yanxin Qiao, Jiangbo Cheng,Huan Liu, Jinghua Jiang, Aibin Ma, Xiaolong Ma


Novel PAencapsulated PCL hybrid coating for corrosion inhibition of biodegradable Mgalloys: A triple triggered self-healing response for synergistic multipleprotection

Navdeep Singh Grewal, Uma Batra, Kamal Kumar, AnilMahapatro


Revealing thegrain size dependent hot workability and deformation mechanisms in a Mg-Zn-Yalloy

Ruiqing Lu, Zhiming Xu, Fulin Jiang, Shiwei Xu, DingfaFu, Hui Zhang, Jie Teng


Generatingmicro/nanostructures on magnesium alloy surface using ultraprecision diamondsurface texturing process

Hanheng Du, Mengnan Jiang, Zuankai Wang, Zhiwei Zhu,Suet To


Related Articles