• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 11, Issue 7, 2023

Available online 05 September 2023

Full Length Article

Recent progress in MgB2 superconducting joint technology

Hao Liang, Dipak Patel, Mahboobeh Shahbazi, Andrzej Morawski, Daniel Gajda, Matt Rindfleisch, Richard Taylor, Yusuke Yamauchi, Md Shahriar A. Hossain

 

“Smart” micro/nano container-based self-healing coatings on magnesium alloys: A review

Yonghua Chen, Liang Wu, Wenhui Yao, Jiahao Wu, Maria Serdechnova, Carsten Blawert, Mikhail L. Zheludkevich, Yuan Yuan, Zhihui Xie, Fusheng Pan

 

Recent advances using equal-channel angular pressing to improve the properties of biodegradable MgZn alloys

Mohammad Hashemi, Reza Alizadeh, Terence G. Langdon

 

Twin evolution in cast Mg-Gd-Y alloys and its dependence on aging heat treatment

Jingli Li, Zhaohui Dong, Xin Yi, Di Wu, Rongshi Chen

 

Effects of Ce content on the modification of Mg2Si phase in Mg-5Al-2Si alloy

Bo Hu, Wen-Jie Zhu, Zi-Xin Li, Seul Bi Lee, De-Jiang Li, Xiao-Qin Zeng, Yoon Suk Choi

 

Solute drag-controlled grain growth in magnesium investigated by quasi in-situ orientation mapping and level-set simulations

Risheng Pei, Yujun Zhao, Muhammad Zubair, Sangbong Yi, Talal Al-Samman

 

Formation and growth of precipitates in a Mg-7Gd-5Y-1Nd-2Zn-0.5Zr alloy aged at 200 °C

Zhiwei Du, Yonggang Peng, Hang Teng, Zhong Cao, Kui Zhang, Minglong Ma, Xiaolei Han, Ting Li, Cong Che, Yongjun Li

 

Deformation mechanism, orientation evolution and mechanical properties of annealed cross-rolled Mg-Zn-Zr-Y-Gd sheet during tension

Xia Lin, Zhiyong Chen, Jianbo Shao, Jiangying Xiong, Zhang Hu, Chuming Liu

 

Variations in dynamic recrystallization behavior and mechanical properties of AZ31 alloy with extrusion temperature

Jae Won Cha, Sung Hyuk Park

 

Microstructure characteristics and mechanical properties of Al/Mg joints manufactured by magnetic pulse welding

Congcong Zhu, Shiwei Xu, Wenli Gao, Yifan Meng, Sen Lin, Lu Dai

 

In-situ LDHs growth on PEO coatings on AZ31 magnesium alloy for active protection: Roles of PEO composition and conversion solution

Gen Zhang, Liang Wu, Maria Serdechnova, Aitao Tang, Cheng Wang, Carsten Blawert, Fusheng Pan, Mikhail L. Zheludkevich

 

Achieving gradient heterogeneous structure in Mg alloy for excellent strength-ductility synergy

Jing Han, Jiapeng Sun, Yuanming Song, Bingqian Xu, Zhenquan Yang, Songsong Xu, Ying Han, Guosong Wu, Jiyun Zhao

 

Unusual F3 stacking fault in magnesium

Y. Yue, S.L. Yang, C.C. Wu, J.F. Nie

 

Effects of inorganic ions, organic particles, blood cells, and cyclic loading on in vitro corrosion of MgAl alloys

Guanqi Liu, Jianmin Han, Ying Li, Yuzhu Guo, Xiaodong Yu, Shenpo Yuan, Zhihua Nie, Chengwen Tan, Chuanbin Guo

 

Dislocation configuration evolution during extension twinning and its influence on precipitation behavior in AZ80 wrought magnesium alloy

Guo-Liang Shi, Kui Zhang, Xing-Gang Li, Yong-Jun Li, Ming-Long Ma, Jia-Wei Yuan, Hong-Ju Zhang

 

The aging behavior, microstructure and mechanical properties of AlN/AZ91 composite

Yunxia Sun, Changlin Yang, Bin Zhang, Jianfeng Fan, Hongxiang Li, Tianhao Zhao, Jing Li

 

Fabrication of branch-like Aph@LDH-MgO material through organic-inorganic hybrid conjugation for excellent anti-corrosion performance

Maryam Chafiq, Abdelkarim Chaouiki, Rachid Salghi, Young Gun Ko

 

Realizing Cd and Ag codoping in p-type Mg3Sb2 toward high thermoelectric performance

Shijuan Xiao, Kunling Peng, Zizhen Zhou, Huan Wang, Sikang Zheng, Xu Lu, Guang Han, Guoyu Wang, Xiaoyuan Zhou

 

Thermodynamic re-assessment of the Mg–Gd–Y ternary system coupling with the driving forces for phase precipitations during aging process

Xiaopan Wu, Changrong Li, Cuiping Guo, Zhenmin Du

 

Influence of recycled carbon fiber addition on the microstructure and creep response of extruded AZ91 magnesium alloy

Sinan Kandemir, Jan Bohlen, Hajo Dieringa

 

The hydrogen storage performance and catalytic mechanism of the MgH2-MoS2 composite

Luxiang Wang, Yiwanting Hu, Jiayu Lin, Haiyan Leng, Chenghua Sun, Chengzhang Wu, Qian Li, Fusheng Pan

 

One-step hydrothermal synthesis of 2,5-PDCA-containing MgAl-LDHs three-layer composite coating with high corrosion resistance on AZ31

Fan Shi, Jingmao Zhao, Mohammad Tabish, Jingbao Wang, Pu Liu, Jiayu Chang

 

Influence of strain rate on grain refinement and texture evolution under complex shear stress conditions

Zhaocan Li, Guoqin Wu, Jianmin Yu, Jiebing Wang, Jingjing Han, Huiyong Cui, Zhimin Zhang

 

Influence of tool rotational speed on mechanical and corrosion behaviour of friction stir processed AZ31/Al2O3 nanocomposite

Ashish Kumar, V.P. Singh, Akhileshwar Nirala, R.C. Singh, Rajiv Chaudhary, Abdel-Hamid I. Mourad, B.K. Sahoo, Deepak Kumar

 

Influence of bimodal non-basal texture on microstructure characteristics, texture evolution and deformation mechanisms of AZ31 magnesium alloy sheet rolled at liquid-nitrogen temperature

Shouzuo Zhang, Li Hu, Yutao Ruan, Tao Zhou, Qiang Chen, Yang Zhong, Laixin Shi, Mingao Li, Mingbo Yang, Shuyong Jiang

Related Articles