• Register
  • False
  • Sign in
Journal of magnesium
and alloys

Current Issue

Volume 11, Issue 12, 2023

Available online 29 January 2024

Full Length Article

Magnesium: Fromfundamental research to future applications

Alan A. Luo, Jiashi Miao

Organiccathode materials for rechargeable magnesium-ion batteries: Fundamentals recent advances and approaches to optimization

Xiaoqian He, Ruiqi Cheng, Xinyu Sun, Hao Xu, Zhao Li,Fengzhan Sun, Yang Zhan, Jianxin Zou, Richard M. Laine

Impressivestrides in amelioration of corrosion behavior of Mg-based alloys through thePEO process combined with surface laser process: A review

Arash Fattah-alhosseini, Razieh Chaharmahali

Bimodal grainstructure formation and strengthening mechanisms in Mg-Mn-Al-Ca extrusionalloys

Jianyue Zhang, Peng Peng, Qingshan Yang, Alan A. Luo

Fatiguecrack propagation in fine-grained magnesium under low temperaturetension-tension cyclic loading

Qizhen Li

Assessment of atwo-surface plasticity model for hexagonal materials

R. Vigneshwaran, A.A. Benzerga

A combinedexperimental and crystal plasticity study of grain size effects in magnesiumalloys

Aaditya Lakshmanan, Mohsen Taheri Andani, MohammadrezaYaghoobi, John Allison, Amit Misra, Veera Sundararaghavan

Hydroxyapatite-containingPEO-coating design for biodegradable Mg-0.8Ca alloy: Formation and corrosionbehaviour

A.S. Gnedenkov, S.L. Sinebryukhov, V.S. Filonina, S.V.Gnedenkov

Embryo-to-lamellatransition of grain boundary twins in magnesium

Mariyappan Arul Kumar, Irene J Beyerlein

Dissociation ofedge and screw pyramidal I and II dislocations in magnesium

Yang Yang, Fei Liu, Kefan Chen, Boyu Liu, Zhiwei Shan,Bin Li

Insitu TEM observations and molecular dynamics simulations of deformationdefect activities in Mg via nanoindentation

Yi-Cheng Lai, Yubin Ying, Digvijay Yadav, JoseGuerrero, Yong-Jie Hu, Kelvin Y. Xie

Assessingthe predictive capabilities of precipitation strengthening models fordeformation twinning in Mg alloys using phase-field simulations

Darshan Bamney, Laurent Capolungo

Apromoting nitric oxide‐releasing coating containing copper ion on ZE21B alloyfor potential vascular stent application

Qianying Jia, Qinggong Jia, Shijie Zhu, Yufeng Zheng,Yoji Mine, Kazuki Takashima, Shaokang Guan

Corrosionresistance and mechanisms of smart micro-arc oxidation/epoxy resin coatings onAZ31 Mg alloy: Strategic positioning of nanocontainers

Ai-meng Zhang, Chengbao Liu, Pu-sheng Sui, Cong Sun,Lan-yue Cui, M. Bobby Kannan, Rong-Chang Zeng

Effectiveinhibition of anomalous grain coarsening in cast AZ91 alloys during fastcooling via nanoparticle addition

Haonan Li, Kui Wang, Gaopeng Xu, Haiyan Jiang, QudongWang, Yingxin Wang

Exceptionalthermal stability and enhanced hardness in a nanostructured Mg-Gd-Y-Zn-Zr alloyprocessed by high pressure torsion

Wanting Sun, Yang He, Xiaoguang Qiao, Xiaojun Zhao,Houwen Chen, Nong Gao, Marco J. Starink, Mingyi Zheng

Bio-inhibitiveeffect of an algal symbiotic bacterium on corrosion of magnesium in marineenvironment

Yuqiao Dong, Guang-Ling Song, Yuqing Xu, Dajiang Zheng

Hardening effectand precipitation evolution of an isothermal aged Mg-Sm based alloy

Kai Guan, Chuang Li, Zhizheng Yang, Yongsen Yu, QiangYang, Wenwen Zhang, Zhiping Guan, Cheng Wang, Min Zha, Huiyuan Wang

Effect of agingtreatment on the precipitation transformation and age hardening ofMg-Gd-Y-Zn-Zr alloy

Mu Meng, Honglei Zhang, Zhi Gao, Genxing Lei, JianminYu

Selective lasermelted AZ91D magnesium alloy with superior balance of strength and ductility

Xinzhi Li, Xuewei Fang, Shuaipeng Wang, Siqing Wang,Min Zha, Ke Huang

Unveilingthe planar deformation mechanisms for improved formability in pre-twinned AZ31Mg alloy sheet at warm temperature

Xiaohuan Pan, Lifei Wang, Pengbin Lu, Hua Zhang,Guangsheng Huang, Liuwei Zheng, Bin Xing, Weili Cheng, Hongxia Wang, Wei Liang,Kwang Seon Shin

Enhancedmechanical properties of Mg-1Al-12Y alloy containing long period stackingordered phase

Shuai Yuan, Jinhui Wang, Xiaoqiang Li, Hongbin Ma, LeiZhang, Peipeng Jin

Fournew orientation relationships of Mg17Al12 phase with magnesium matrix inMg-8Al-0.5Zn alloys

Feiya Liu, Renlong Xin, Xin Wen, Xinfu Gu, Qing Liu

Enhancedstrength-ductility synergy in a wire and arc additively manufactured Mg alloyvia tuning interlayer dwell time

Dong Ma, Chunjie Xu, Shang Sui, Jun Tian, Can Guo,Xiangquan Wu, Zhongming Zhang, Dan Shechtman, Sergei Remennik

Thermo-drivenoleogel-based self-healing slippery surface behaving superior corrosioninhibition to Mg-Li alloy

Yibo Ouyang, Huijun Kang, Enyu Guo, Ri Qiu, KeqiangSu, Zongning Chen, Tongmin Wang

Research development and application ofcompound-vertical-retort technology for magnesium production

Rongbin Li, Shaojun Zhang, Peixu Yang, Jinhui Liu,Fengqin Liu

Related Articles